Wetswijziging, Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

Gestart door DeWitte, 21 september, 2005, 19:58:50

Vorige topic - Volgende topic

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

DeWitte

Niet dat je er wat aan hebt, je kan in elk geval niet zeggen "ich habe es nicht gewust" :mrgreen:

HDJZ/AWW/2005-1512

Doorkiesnummer

Bijlage(n)
1
Uw kenmerk
-

Onderwerp
ontwerp-besluit tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Voertuigreglement in verband met de implementatie van richtlijn 2003/20/EG betreffende het gebruik van autogordels en kinderbeveiligingsmiddelen en in verband met het rolstoelvervoer en het gebruik van beschermingsmiddelen voor twee- en driewielige voertuigen.

Het Reglement verkeerstekens en verkeersregels 1990 wordt als volgt gewijzigd:
Citeer
Artikel 59

1. Bestuurders van een motorvoertuig of een bromfiets en hun passagiers maken gebruik van de voor hen beschikbare autogordel. Passagiers die jonger zijn dan 18 jaren en korter dan 1,35 meter, maken gebruik van een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem dat is voorzien van een goedkeuringsmerk als bedoeld in artikel 22, vierde lid, van de wet. Wanneer de zitplaatsen die bestemd zijn voor passagiers voorzien zijn van autogordels, worden op deze zitplaatsen niet meer passagiers vervoerd dan er autogordels aanwezig zijn.

2. Met de in het eerste lid genoemde voertuigen die niet zijn uitgerust met een autogordel of kinderbeveiligingssysteem als bedoeld in het eerste lid, worden geen passagiers vervoerd die jonger zijn dan 3 jaren en worden passagiers in de leeftijd van 3 tot 18 jaren die korter zijn dan 1,35 meter op een andere zitplaats dan een van de voorste zitplaatsen vervoerd.

3. Het eerste lid, tweede volzin, en het tweede lid zijn niet van toepassing tijdens taxivervoer als bedoeld in de Wet personenvervoer 2000. In voertuigen gebruikt voor taxivervoer waarin geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is, worden passagiers die jonger zijn dan 18 jaren en die korter zijn dan 1,35 meter op een andere zitplaats dan een van de voorste zitplaatsen vervoerd.

4. Het eerste lid geldt niet voor passagiers die gebruik maken van een rolstoel. Deze passagiers worden vervoerd in een rolstoel die in het voertuig wordt vastgezet op een wijze die de stabiliteit van de rolstoel en de veiligheid van de rolstoelgebruiker waarborgt. Deze passagiers maken gebruik van de veiligheidsgordel die deel uitmaakt van voertuig of van het systeem waarmee de rolstoel aan de vloer van het voertuig is bevestigd, tenzij gebruik gemaakt wordt van een door Onze Minister aangewezen constructie.

5. Het eerste lid voor zover dat op bestuurders betrekking heeft en het vierde lid gelden niet tijdens het vervoer van passagiers tegen vergoeding in de zin van de Wet personenvervoer 2000, anders dan in de gevallen waarin een overeenkomst is gesloten als bedoeld in artikel 84, tweede lid, van die wet, of anders dan tijdens taxivervoer in een taxi die is ingericht voor rolstoelvervoer overeenkomstig de eisen gesteld ingevolge artikel 80, derde lid, van het Besluit personenvervoer 2000.

6. Passagiers die jonger zijn dan 18 jaren, worden niet in een naar achteren gericht kinderzitje op een passagierszitplaats met een voorairbag vervoerd, tenzij deze airbag is uitgeschakeld of automatisch op toereikende wijze wordt uitgeschakeld.

7. De autogordel, de veiligheidsgordel of het kinderbeveiligingssysteem wordt gebruikt op een wijze die de beschermende werking ervan niet negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden. Personen van 18 jaren en ouder en personen onder de 18 jaren voor wie geen geschikt kinderbeveiligingssysteem verkrijgbaar is, mogen, indien zij kleiner zijn dan 1,50 meter, zonodig een voorziening gebruiken door middel waarvan het diagonale deel van de autogordel over de schouder wordt geleid. Onze Minister kan aan een dergelijke voorziening nadere eisen stellen.

8. Het is bestuurders van de in het eerste lid genoemde voertuigen verboden passagiers jonger dan 12 jaren en passagiers die gebruik maken van een rolstoel te vervoeren op een andere wijze dan in dit artikel is voorgeschreven.

Artikel 59a

1. In afwijking van artikel 59, eerste, tweede en achtste lid, gebruiken bestuurders van een autobus en hun passagiers van 3 jaren of ouder de autogordel of het kinderbeveiligingssysteem waarmee de autobus is uitgerust, wanneer zij zich op hun zitplaats bevinden en het voertuig deelneemt aan het verkeer.

2. Passagiers van een autobus wordt meegedeeld dat het verplicht is gebruik te maken van het in het eerste lid genoemde beveiligingsysteem wanneer zij zich op hun zitplaats bevinden en het voertuig deelneemt aan het verkeer. Deze mededeling gebeurt op één of meer van de volgende manieren:
a. door de bestuurder, de conducteur, de reisleider of een als groepsleider aangewezen persoon;
b. door audiovisuele middelen;
c. door opschriften of het volgende pictogram (pictogram)

3. Het is bestuurders van een autobus verboden passagiers jonger dan 12 jaren te vervoeren op een andere wijze dan in dit artikel is voorgeschreven.

Artikel 59b

1. In afwijking van artikel 59, eerste en achtste lid, mag anders dan op de voorste zitplaatsen in personenauto's en bestelauto's, wanneer het na installatie van twee kinderbeveiligingssystemen niet mogelijk is nog een derde kinderbeveiligingssysteem te installeren en deze beveiligingssystemen in gebruik zijn, een derde passagier die 3 jaren of ouder en korter dan 1,35 meter is, worden vervoerd wanneer deze een autogordel gebruikt. Artikel 59, zevende lid, is van toepassing.

2. In afwijking van artikel 59a, eerste en derde lid, behoeven passagiers van autobussen waarin het vervoer van staande passagiers is toegestaan geen beveiligingssysteem te gebruiken en behoeven passagiers van autobussen die volgens een dienstregeling stads- of streekvervoer uitvoeren binnen de bebouwde kom geen beveiligingssysteem te gebruiken.

3. In afwijking van artikel 59, eerste en achtste lid, mogen tot 1 mei 2008 in personenauto's en bestelauto's, op andere zitplaatsen dan de voorste meer personen van 18 jaren en ouder of personen jonger dan 18 jaren die niet korter zijn dan 1,35 meter worden vervoerd dan er zitplaatsen met autogordels beschikbaar zijn.

4. In afwijking van artikel 59, eerste lid, tweede volzin, en achtste lid, mogen in incidentele gevallen en over korte afstand in personenauto's en bestelauto's op andere dan de voorste zitplaatsen passagiers die 3 jaar of ouder zijn en korter dan 1,35 meter worden vervoerd wanneer deze passagiers een autogordel gebruiken. Dit geldt niet met betrekking tot passagiers waarvan een ouder de auto bestuurt dan wel daarvan eigenaar of houder is.

5. Het is bestuurders van autobussen, personenauto's en bestelauto's verboden passagiers jonger dan 12 jaren te vervoeren op een andere wijze dan in dit artikel is voorgeschreven.

Artikel 60

1. De bestuurder en de passagiers van bromfietsen, motorfietsen en driewielige motorvoertuigen moeten een goed passende helm dragen, die door middel van een sluiting op deugdelijke wijze op het hoofd is bevestigd en die is voorzien van een goedkeuringsmerk als bedoeld in artikel 22, vierde lid, van de wet.

2. De bestuurder en de passagiers van motorfietsen en driewielige motorvoertuigen moeten kleding dragen, die de armen en benen volledig bedekken en die specifiek bedoeld is om tijdens een val bescherming te geven; voorst moeten zij schoenen dragen die de enkel bedekken.

3. De bestuurder en de passagiers van motorfietsen en driewielige motorvoertuigen moeten tijdens het rijden oogbescherming dragen indien het dragen van een helm volgens dit artikel is voorgeschreven.

4. Het eerste lid geldt niet voor:
a. de bestuurder en de passagiers van een snorfiets;
b. de bestuurder en de achter hem zittende passagier van een brombakfiets;
c. de bestuurder of de passagier van een door de Dienst Wegverkeer aangewezen type bromfiets, niet zijnde een brommobiel, of motorfiets van wie de zitplaats beschermd wordt door een veiligheidscel en voorzien is van autogordels. Bij de aanwijzing kan onderscheid gemaakt worden tussen de bestuurder en de passagiers ten aanzien van de gelding van het eerste lid. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld betreffende de eisen waaraan een type bromfiets of motorfiets moet voldoen om te kunnen worden aangewezen. Deze regels zien in elk geval op de eisen die gesteld worden aan de veiligheidscel en de autogordels;
d. de bestuurder en de passagiers van een brommobiel met een gesloten carrosserie;
e. de bestuurder of de passagiers van een brommobiel zonder gesloten carrosserie of een driewielig motorvoertuig, van wie de zitplaats in deze brommobiel of dat motorvoertuig is voorzien van bevestigingspunten voor autogordels overeenkomstig het bepaalde in richtlijn 97/24/EG, zoals deze gold op de datum waarop het voertuig in gebruik is genomen, en van autogordels die voorzien zijn van een krachtens artikel 5.2.47, zesde lid, van het Voertuigreglement vastgesteld goedkeuringsmerk.

5. het tweede lid geldt niet voor passagiers die worden vervoerd in de zijspan van een motorfiets.

6. Het is bestuurders verboden passagiers beneden de twaalf jaren te vervoeren op een andere wijze dan in dit artikel is voorgeschreven.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.  

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Karla Peijs
Treat every problem as your dog would: If you can't eat it, fuck it or piss on it, then walk away

DeWitte

pas vanaf 1-1-2007 verplicht beschermende kleding dragen :roll:

Artikel 60

1. De bestuurder en de passagiers van bromfietsen, motorfietsen en driewielige motorvoertuigen moeten een goed passende helm dragen, die door middel van een sluiting op deugdelijke wijze op het hoofd is bevestigd en die is voorzien van een goedkeuringsmerk als bedoeld in artikel 22, vierde lid, van de wet.

2. De bestuurder en de passagiers van motorfietsen en driewielige motorvoertuigen moeten kleding dragen, die de armen en benen volledig bedekken en die specifiek bedoeld is om tijdens een val bescherming te geven; voorst moeten zij schoenen dragen die de enkel bedekken.

3. De bestuurder en de passagiers van motorfietsen en driewielige motorvoertuigen moeten tijdens het rijden oogbescherming dragen indien het dragen van een helm volgens dit artikel is voorgeschreven.
Treat every problem as your dog would: If you can't eat it, fuck it or piss on it, then walk away

Dr. A.

Zeg Dwars:

heb je nou echt nix beters te doen dan ons hier mee lastig te vallen?
Zelfs jij zult je tijd toch zeker wel nutigger kunnen besteden........

Ik hoop niet dat we dit elke woensdag moeten verwachten.
Dan dien ik een voorstel bij je baas in dat ' ie je weer 40 uren aanwezig laat zijn!
otor Forum Limburg Ghost

DeWitte

Citaat van: "Dr. A."heb je nou echt nix beters te doen dan ons hier mee lastig te vallen

och aan al die regeltjes stoor jij je toch niet aan :roll:
Treat every problem as your dog would: If you can't eat it, fuck it or piss on it, then walk away

Gehaktbal

Nog meer regeltjes?ik word er echt niet goed van.

Motorrijden had toch iets van vrijheid blijheid,dat wordt zo te zien weer eens een stuk minder.

Vet balen dus :evil:
naked bike or wife,i like it both

Busaberke

Citaat van: "81"Nog meer regeltjes?ik word er echt niet goed van.

ben ik het in principe mee eens, maar DIT had al heel lang verplicht moeten zijn:

Artikel 60

1. De bestuurder en de passagiers van bromfietsen, motorfietsen en driewielige motorvoertuigen moeten een goed passende helm dragen, die door middel van een sluiting op deugdelijke wijze op het hoofd is bevestigd en die is voorzien van een goedkeuringsmerk als bedoeld in artikel 22, vierde lid, van de wet.

2. De bestuurder en de passagiers van motorfietsen en driewielige motorvoertuigen moeten kleding dragen, die de armen en benen volledig bedekken en die specifiek bedoeld is om tijdens een val bescherming te geven; voorst moeten zij schoenen dragen die de enkel bedekken.

3. De bestuurder en de passagiers van motorfietsen en driewielige motorvoertuigen moeten tijdens het rijden oogbescherming dragen indien het dragen van een helm volgens dit artikel is voorgeschreven.
Suzuki Hayabusa 1999
Triumph Tiger 2009

Ace

Heb ook meer dan genoeg van al die regeltjes onder het mom van veiligheid en milieu.Straks zijn we allemaal robots die 125 jaar worden,en geleeft dat we hebben!!!